03. Изграждане на зидове с тухли Porotherm (Поротерм)

Тухлата съчетава редица полезни свойства: висока механична якост, ниска топлопроводимост, ниско обемно тегло, ниска равновесна влажност и редица други .

Керамичните тухли се отличават с микропореста капилярна структура и притежават способността да „дишат“ – поемат излишната влага от въздуха и обратно, отделят я при понижена относителна влажност в помещението , т.е. действат като естествен регулатор на микроклимата.

Тухлената стена акумулира топлината така, че помещенията през зимата са топли, а през лятото прохладни, изравнява температурните колебания и поддържа комфортна температура на повърхността на вътрешните стени.

Тухлата е извънредно устойчив материал: не ръждясва и не се оксидира като металите, не старее и не се разлага както пластмасите, не гори и не гние като дървото, не се атакува от химикали и микроорганизми и т.н.

При изпичането си при мин. 900 оС  тухлата  преминава реално през огън и не гори при пожар.

Керамичните блокoве POROTHERM  са  с вертикални кухини, много на брой Тухла Porotherm 375/250/238 мм.камери, сравнително дебели външни и вътрешни стенички. Керамичните блокoве POROTHERM са с порьозен череп и  кухинност около 45% и са направени от 100% естествени материали. Благодарение на порьозната си маса керамичните блокове имат сравнително ниско обемно тегло и се изпълняват в по-големи формати, като това ги прави и по-технологични. Използват се за изграждане на носеща или неносеща външна и вътрешна зидария при строителството на обществени и жилищни сгради, едно- или многофамилни жилища, жилищни блокове, бизнесцентрове, детски градини, болници и други сгради с обществено или стопанско предназначение.

Kерамичните блокове с кухини POROTHERM съответстват на  БДС EN 771-1:2003, като тяхното съответствие е оценено съгласно система 2+, т.е. за зидарийни тела с категория I  са  предназначени за стени и преградни стени, приложими при категории на строежа съгласно чл.137, ал.1 от ЗУТ  и Наредбата по чл.137, ал.2 ЗУТ от първа до пета, с предписана якост на натиск, за които вероятността от разрушаване при достигане на тази якост е не повече от 5%. Този контрол на качеството гарантира отличните свойства на продуктите при целесъобразното им прилагане.

Благодарение на свойствата на естествената суровина – глината  и специалната технология за нейната преработка, се получава крайният продукт – керамични блокове с кухини POROTHERM, при които стените на черепа са с много кратко време на извличане на строителната влага, висока топлоизолационна способност и добра  звукоизолация.

Пет основателни причини, за да предпочетете керамичните блокове Porotherm(Поротерм):

1. POROTHERM блоковете са много добра носимоспособност.

Тухлите са  с вертикални отвори, голям брой вътрешни носещи стени, външни стени с достатъчна дебелина (над 12 mm) и притежават отлични якостни показатели – декларираната якост на натиск е 10 N/mm2; Блоковете с джобове за разтвор осигуряват допълнителна вертикална връзка и са подходящи за изграждане на носещи и самоносещи стени.

2. Зидането с POROTHERM  керамичните блокове е технологично.

Тухлите са от порьозна керамика и обемното им тегло е средно 800 kg/m3. Това позволява те да са с по-голям формат – за сравнение PTH 25 (375/250/238) е  колкото 3 обикновени тухли–четворки (250/250/120). POROTHERM  керамичните блокове са с отлична геометрия; Декларираните отклонения при размерите са минималните съгл. БДС EN 771-1:2003; При блоковете с нут и федер напасването във вертикалната фуга става без разтвор и е с  отлично прилепване. Повърхността на готовата зидария са идеална и гарантира  минимален разход на разтвори и мазилки, допустимо е полагането на вътрешни гипсови машинни и ръчни мазилки с дебелина на слоя 0,5 – 0,8 cm.

3. POROTHERM   керамичните блокове са с отлична топлоизолация.

Те са многокамерни; Порестата керамика и големият брой камери рязко подобряват изолационните свойства на блоковете; С POROTHERM 38 N+F, при който топлопроводността λ=0,194 W/mK, без допълнителна защита се осигурява необходимата съгл. българските норми топлоизолация за външни стени (Коефициентът на топлопреминаването U=0,47 W/m2K).

4. POROTHERM   керамичните блокове са с много добра звукозащита.

Редуването на стенички и въздух гарантират добрат звукоизолация от .въздушен шум дори и при тънките преградни стени; С най-тънкия размер  POROTHERM 12 N+F се постигат изискваните съгл. Нормите за проектиране на защита от шум 40 dB за преградни стени в жилища.

5. Рязането на POROTHERM, както и изрязването на инсталационни канали и отвори в блоковете е безпроблемно.

Това не нарушава черепа в дълбочина и не намалява якостните характеристики на тухлите. POROTHERM блоковете са  здрави и фирата при транспорт и рязане  е от 3 до 5%; Възможно е рязането с електрически инструменти, което гарантира влагането на оставащите парчета без остатък. При използване на подходящи скрепителни средства могат да се правят тежки окачвания; Закрепването на външна топлоизолация е сигурно и здраво и не позволява отлепянето на топлоизолационните плоскости при експлоатацията на сградите,  което гарантира запазването целостта на външните мазилки.

Видове зидове и използване на тухли Porotherm (Поротерм)

За създаване на устойчива монолитна структура отделните редове на тухления зид се правят с несъвпадение на вертикалните фуги – така наречената зидарска превръзка. В зависимост от дебелината на зида и други фактори, се обособяват двуредна (надлъжна или напречна) и многоредна система на превързване.

Еднослойна монолитна външна стена с тухли Porotherm (Поротерм)

Еднослойна стена с тухли Porotherm

Еднослойна стена с тухли Porotherm

Под еднослойна стена се разбира стена, която като изключим мазилката и разтвора, се състои от един материал. Строителният керамичен блок изпълнява всички строително-технически и статически изисквания към качественото строителство.

Предимства:

 • Бързо изсъхване, ненарушена паропропускливост, ниска равновесна влажност;
 • Висок топлинен капацитет, акумулира в цялата си дебелина топлината, в това число и слънчевата енергия;
 • При възникване на пожар не се отделят задушливи димове и газове;
 • Естествен регулатор на микроклимата, поема излишната влага и при необходимост я отдава отново в помещенията;
 • Висока биологична поносимост, не предизвиква алергични реакци.
  Външна стена с фасадни клинкерни тухли

  Външна стена с фасадни клинкерни тухли

  .

Многоредните системи са приложими само при 25-сантиметрови стени. Най-разпространена от тях е блоковата превръзка, при която всеки следващ ред се измества спрямо предходния с половин тухла – има презастъпване. Многоредовите превръзки се отнасят основно за единичните тухли със стандартни размери 25/12/6,5 см. Но във всички случаи качественото изпълнение е от първостепенна важност. При неспазване на правилата за зидане, може да предизвика трагични последици в случай на непредвидено натоварване.

Многослойна външна стена с тухли Porotherm (Поротерм)

Последователното разделяне на конструкцията в три слоя, всеки от които изпълняващ отделна функция, позволява пълното използване на свойствата на тухлите.

При фасадите може да се комбинират участъци с облицовъчни тухли, такива, които са изпълнени с мазилка върху стандартни тухли.

Външна стена с тухли Porotherm

Външна стена с тухли Porotherm

Предимства на тухлите Porotherm (Поротерм)

 • Оптимална топлозащита с ниски стойности на коефициента за топлопреминаване, прави възможно реализирането на т.н. “пасивни къщи”;
 • Елиминиране на термомостовете;
 • Оптимална климатизация през лятото и отлична шумоизолация;
 • При клинкерна фасада – дълъг период без всякаква поддръжка;
 • Изолацията и външният зид могат да се изпълнят допълнително;
 • Много добро поемане на ветрови натоварвания.

Външна стена с допълнителна топлоизолационна система

Това е най-масовия случай за България – върху 25 см. стена се изпълнява допълнителна топлоизолационна система. При избора на изолационен материал като вид и дебелина трябва да се отчитат необходимите изисквания зa паропропускливост, топлопреминаване, етажност на сградата и ветрово натоварване.

Предимства:

 • Оптимална топлозащита с ниски стойности на коефициента за топлопреминаване;
 • При правилно изпълнение – няма термомостове.

Недостатъци:

 • Възпрепятства се дифузията на пари, водеща до повишена необходимост от вентилация и разход на енергия;
 • Слънчевата енергия не се използва за допълнително акумулиране на топлина;
 • В повечето случаи шумоизолацията се влошава;
 • Необходимост от многократни санирания и възстановявания на топлоизолационната система по време на експлоатацията на сградата;
 • Тази фасада е “мека” и е уязвима към механични наранявания.

Външна еднослойна стена с тухли POROTHERM 38 N+F Hi

Новото решение за еднослойна стена, отговаряща на Наредба №7 за топлосъхранение.

Винербергер демонстрира нова тухла с подобрени топлоизолационни качества, които да отговарят на последните промени в сила от 01.02.2010, залегнали в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и новите референтни стойности на коефициента на топлопредаване за стени U<0,35 W/m2K.

Тухлените стени изградени с керамични блокове POROTHERM действат като естествен изравнител на колебанията на температурата и влажността в помещенията по естествен път, благодарение на употребата на дървесни трици за порозиране на глината, които изгарят по време на изпичането. Резултатът за обитателите е един приятен вътрешен климат в сградата.

В един слой, БЕЗ НУЖДА ОТ ДОПЪЛНИТЕЛНА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ

Изграждайки еднослойна стена с блокове тухли POROTHERM 38 N+F Hi ние получаваме всички предимства на една високо енергийно ефективна стена само с една технологична операция, като си спестяваме полагането на допълнителна топлоизолация по стените.

С коефициента на топлопроводност λ 10,dry = 0,138 W/mK и на топлопреминаване на стената U=0,35 (при употреба на терморазтвор).    W/m2K  POROTHERM 38 Hi (High insulation) покрива дори по-високите изисквания на новия енергиен стандарт в България. Системата с POROTHERM 38 N+F Hi , позволява изключително лесна поддръжка във времето на външните стени, благодарение на твърдата основа. POROTHERM 38 N+F Hi е една икономична система във всяко отношение, с високо качество и запазване на стойността във времето.

Основното, което трябва да се спазва при всички зидове, е хоризонталност на редовете тухли, цялостно запълване на фугите с разтвор и използване само на цели и здрави зидарийни тела.

This entry was posted in Тухли and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.