07. Тухли, чиито качества отговарят на промените в Наредба №7

Тухли POROTHERM 38 N+F Hi – топлоизолация, отговаряща на най-новите изисквания

Тухла POROTHERM 38 N+F Hi е с подобрени топлоизолационни качества, които да отговарят на последните промени в сила от 01.02.2010, залегнали в Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради и новите референтни стойности на коефициента на топлопредаване за стени U<0,35 W/м2K.

С какво тези тухли се отличава от останалите? Тухла Porotherm 250/380/238 мм. N+F HI

Тухлените стени изградени с керамични блокове POROTHERM действат като естествен изравнител на колебанията на температурата и влажността в помещенията и то по естествен път, благодарение на употребата на дървесни трици за порозиране на глината, които изгарят по време на изпичането. Резултатът за обитателите е един приятен вътрешен климат в сградата.

За да отговаря на новите изисквания външен зид с дебелина 25 см., строен с тухли четворки, се нуждае от поне 11 см. дебела допълнителна изолация от EPS-F или минерална вата (λ≈0,040 W/mK). По отношение на новото строителство, най-доброто решение е стените да се иззиждат с материал, който да удовлетворява едновременно конструктивните и топлотехнически изисквания, т.е. да бъдат еднослойни и да не се нуждаят от допълнителна топлоизолация, което е отнемащо време, труд и средства.

Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi имат коефициент на топлопроводност λ=0,14 W/mK. Затова в наименованието им е добавена абревиатурата Hi – High insulation. Зид с дебелина 38 см., иззидан от тези блокове с топлоизолационен разтвор, двустранно измазан с обща дебелина 20 мм., ще има коефициент на топлопреминаване U=0,35 W/m2K. Накратко направеният зид напълно отговаря на новите български норми и вече не се нуждае от поставяне на допълнителна топлоизолация. При зидане с обикновени тухли четворки цената на задължителната в този случай допълнителна топлоизолация би възлизала на около 50 лв./м2 заедно с декоративната тънкослойна мазилка. Така че всеки лесно би могъл да си направил сметката колко ще му струва зидарията с блокове POROTHERM 38 N+F Hi (при разход 16 бр./м2 зид) сравнено със сумата от цените на зидарията с обикновени тухли четворки и допълнителната топлоизолация.

Много добрите изолационни качества на блоковете POROTHERM 38 N+F Hi се дължат от една страна на решетестата структура с множество канали с малко напречно сечение. Зидарският разтвор запечатва сухия въздух във вертикалните кухини на керамичните блокове и циркулацията на въздуха се ограничава, което съответно намалява и топлопренасянето. Другата причина, на която новите блокове дължат това си качество, е фината пореста структура на техните стени. Тя се получава в процеса на изпичане, защото предварително в глината се били примесени дървени стърготини. Те изгарят и отделените при това газове създават порестата структура, а затвореният в миниатюрните мехурчета и пори въздух, както при останалите топлоизолационни материали, превръща иначе плътната печена глина, в също така твърд, но вече с добри изолиращи свойства материал.Изолационни качества на стена Porotherm

Иззиданите с блокове POROTHERM 38 N+F Hi стени намаляват до около 20% топлинните загуби през тях в студените месеци на годината. За намаляване на топлинните загуби допринася и високата въздухонепропускливост на зидовете с блокове POROTHERM 38 N+F Hi, в които са практически изключени пролуките за просмукване на въздуха. Това се дължи на точните размери на блоковете, които позволяват плътното им прилягане един към друг, лабиринтното уплътняване между допиращите се едно до друго съседни чела, оформени на „нут и федер“, както и на технологията на зидане. Те обаче способстват също така и за значително намаляване на разхода на електроенергия за климатизация на помещенията през лятото. Масивните външни зидове, изпълнени с керамични блокове POROTHERM 38 N+F Hi, са ефективен акумулатор на топлина и поради това значително спомагат за повишаване на термостабилността на помещенията. Така например през преходните сезони, потребността от отопление или охлаждане може до голяма степен да отпадне, защото през топлите часове на деня огрените от слънцето масивни стени се нагряват и акумулират в себе си значително количество топлина. Щом външните температури паднат, стените започват да отдават акумулираната топлина на въздуха във вътрешността на сградата.

Блоковете POROTHERM 38 N+F Hi са паропропускливи, те изпълняват и ролята на влажностен акумулатор. Благодарение на порьозната си структура имат способността да поглъщат и по този начин да отнемат част от съдържащите се във въздуха водни пари, т.е. те ефективно го изсушават до определена граница на относителната влажност. Когато въздухът в помещенията стане прекалено сух и нездравословен, абсорбираната в блоковете влага се изпарява обратно и така относителната влажност на въздуха в помещенията се саморегулира (при обичайното влагоотделяне) между 40–60% (макс. 70% според Наредба №7), които стойности ограничават зоната на здравословен микроклимат.

Друго важно свойство на блоковете POROTHERM е, че осигуряват значително по-добра звукоизолация срещу преминаване на въздушнопреносим шум. Това е от важно значение както за външните стени, особено при строителството в шумна градска среда, така и за вътрешните стени.

Керамичните блокове POROTHERM са абсолютно негорими, което придава на иззиданите с тях стени висока огнеустойчивост. Тази им способност се подсилва и от факта, че те имат повишена устойчивост на страничен натиск или удар, което е много важно в условия на пожар. Тази устойчивост се дължи на здравата механична връзка между блоковете, съединени на нут и федер, както и на здравината на свързване от проникналия на малка дълбочина в отворите на основната фуга варо-циментов разтвор. В резултат на всичко това дори и вътрешни стени с дебелина примерно 12 cm издържат и не допускат разпространяване на огъня в продължение на поне 90 мин. (клас на защита F90).

В един слой, без нужда от допълнителна топлоизолация
Изграждайки еднослойна стена с блокове POROTHERM 38 N+F Hi вие получавате всички предимства на една високо енергийно ефективна стена само с една технологична операция, като си спестявате полагането на допълнителна топлоизолация по стените.

С отличния си коефициент на топлопроводност λ 10,dry = 0,138 W/mK и на топлопреминаване на стената U=0,35* W/м2K  POROTHERM 38 Hi покрива дори по-високите изисквания на новия енергиен стандарт в България въведен с промените на Наредба 7 и в сила за всички сгради с издадено разрешение за строителство след 01.02.2010. Освен всичко друго системата с POROTHERM 38 N+F Hi позволява изключително лесна поддръжка във времето на стените от външната страна благодарение на твърдата основа. С POROTHERM 38 N+F Hi избирате една икономична система във всяко отношение, която същевременно Ви дава високо качество и запазване на стойността във времето!

*При употреба на терморазтвор.

This entry was posted in Тухли and tagged , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.